*

echoplex

A communications protocol that transmits the received data back to the sending station allowing the user to visually inspect what was received.

echoplex
Một giao thức truyền thông vốn truyền dữ liệu đã được nhận trở lại trạm gởi cho phép người dùng nhìn thấy rõ những gì đã được nhận.


Published:

PAGE TOP ↑