*

ECL(Emitter-Coupled Logic)

A variety of bipolar transistor that is noted for its extremely fast switching speeds.

ECL(Emitter-Coupled Logic)
Nhiều thiết bị bán dẫn transister hai cực khác nhau vốn được chú ý bởi tốc độ chuyển đổi cực nhanh của nó.


Published:

PAGE TOP ↑