*

ECLIPSE

An earlier series of 32-bit minicomputers from Data General. The development of the initial 32-bit ECLIPSE MV/Family supermini, the MV/8000, was the subject of Tracy Kidders’ best selling book, “Soul of a New Machine” published in 1981 by Little, Brown and Company.

ECLIPSE
Một loạt các may tính mini 32 bit trước đây của Data General. Việc phát triển máy tính cực nhỏ ECLIPSE MV/Family 32 bit đầu tiên, MV/800, là chủ đề của một cuốn sách bán chạy nhất của Tracy Kidders, “Soul of a New Machine” được xuất bản nãm 1981 bởi Little, Brown and Company.


Published:

PAGE TOP ↑