*

ECMA(European Computer Mnufacturers Association, Geneva, Switzerland, www.ecma.ch)

An international association founded in 1961 that is dedicated to establishing standards in the information and communications fields. ECMA is a liaison organization to ISO and is involved in JTC 1 activities.

ECMA(European Computer Mnufacturers Association, Geneva, Switzerland, www.ecma.ch)
Hiệp hội các nhà sản xuất máy tính Châu Âu. Một hiệp hội quốc tế được thành lập các tiêu chuẩn trong trường thông tin và truyền thông. ECMA là một tổ chức hợp tác với ISO và bao gồm các hoạt động JTC1.


Published:

PAGE TOP ↑