*

EDA/SQL(Enterprise Data Access/SQL)

Software from Information Builders, Inc., New York, that provides a common interface between a wide variety of SQL programs and SQL databases. It also allows queries on data from different types of databases at the same time.

EDA/SQL(Enterprise Data Access/SQL)
Phân mềm của Information. inc, New York, vốn cung cấp một giao diện diện thông thường giữa nhiều chương trình SQL và các cơ sở dữ liệu khác nhau. Nó cũng cho phép vấn tin dữ liệu từ nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau cùng một lúc.


Published:

PAGE TOP ↑