*

edge connector

The protruding part of an expansion board that is inserted into an expansion slot. It contains a series of printed lines that go to and come from the circuits on the board. When inserted in the slot, the edge connector connects the expansion board to the motherboard so between them. On PCs, the number of lines (pins), line width and depth differ on the various interfaces (ISA, EISA, VESA and Micro Channel).

Đầu nôi (phần cứng)
Phần nhô ra của một bản mạch rộng vốn được chén vào trong một khe cằm mở rộng. Nó chứa một dãy các dòng được in vốn truyền đến và xuất đi từ các mạch trên bảng mạch chủ để các tín hiệu và đữ liệu có thể được chuyển đổi giữa chúng. Trên các PC, số các dòng (các pin) chiều rộng và chiều sâu dòng khác trên các giao diện khác. (ISA, EISA, VESA, và Micro Channel)


Published:

PAGE TOP ↑