*

edge device

A network device used to convert LAN frames (Ethernet, Token Ring, FDDI) to ATM cells and vice versa. It is typically a switching device with one ATM port and multiple LAN ports. To legacy stations, ports on an edge device look like a router port.

edge device
Một thiết bị mạng được dùng để chuyển đổi các khung LAN (Ethernet, Token RIng, FDDI) sang các ổ ATM và ngược lại. Nó là một thiết bị chuyển đổi điển hình với một cổng ATM và cổng LAN. Để các trạm hợp thức các cổng trên một thiết bị adge xem như một cổng tạo lộ trình (router port).


Published:

PAGE TOP ↑