*

EDI(Electronic Data Interchange)

Electronic communication of transactions between organizations, such as orders, confirmations and invoices. Independent service organizations provide EDI services that enable users to interconnect with another organization’s network regardless of type of equipment used. See X12, Tradacoms and EDIFACT.

EDI(Electronic Data Interchange)
Trao đổi dữ liệu điện tử. Các giao tác truyền thông điện tử giữa các tổ chức, chứng nhận, hóa đơn. Các tổ chức dịch vụ độc lập cung cấp các địch vụ EDI vốn cho phép người dùng nối kết mạng của tổ chức khác với nhau bất kế loại thiết bị nào được sử dụng. Xem X12, TradacomEDIFACT.


Published:

PAGE TOP ↑