*

EDIFACT(Electronic Data Interchange For Administration)

An ISO standard for EDI that is proposed to supersede both X12 and Tradacoms standards to become the worldwide standard.

EDIFACT(Electronic Data Interchange For Administration)
Một tiêu chuẩn ISO dành cho EDI vốn được đề nghị thay cho cả hai tiêu chuẩn X12 và Tradacoms trở thành tiêu chuẩn phổ biến trên thế giới.


Published:

PAGE TOP ↑