*

edit instruction

A computer instruction that formats a field for display or printing. Using an edit mask, it inserts decimal points, commas and dollar signs into the data.

edit instruction
Chỉ dẫn hiệu chỉnh. Một chỉ dẫn máy tính vốn định dạng một trường để hiển thị hoặc in. Nó sử dụng một mặt nạ hiêu chỉnh để chèn các dấu chấm thập phân, các dấu phẩy và các dấu hiệu đô la vào dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑