*

edit key

A key combination or function key that changes the programs into edit mode when pressed.

Phím hiệu chỉnh
Một tổ hợp phím hoặc phím chức năng vốn thay đổi chương trình sang chế độ hiệu chỉnh khi được nhấn.


Published:

PAGE TOP ↑