*

edit mask

A pattern of characters that represent formatting codes through which data is filtered for display or printing. See picture.

Mặt nạ hiệu chỉnh
Một mẫu các kí tự biểu thị các mã định dạng qua đó dữ liệu được lọc để hiển thị hoặc in. Xem picture.


Published:

PAGE TOP ↑