*

edit mode

An operational state in a program that allows existing data to be changed.

Chế độ hiệu chỉnh
Một trạng thái hoạt động trong một chương trình vốn cho phép dữ liệu đang tồn tại được thay đổi.


Published:

PAGE TOP ↑