*

edit program

(1) A data entry program that validates user input and stores the newly created records in the file.
(2) A program that allows users to change data that already exists in a file. See update.

Chương trình hiệu chỉnh
(1) Một chương trình nhập dữ liệu vốn hiệu lực hóa dữ liệu nhập của người dùng và lưu các bản ghi vừa mới tạo trong file.
(2) Một chương trình vốn cho phép người dùng thay đổi dữ liệu đã tồn tại trong một file. Xem update.


Published:

PAGE TOP ↑