*

edit

To make a change to existing data. See update.

hiệu chỉnh.
Để thực hiện một thay đổi cho dữ liệu đang tồn tại. Xem update.


Published:

PAGE TOP ↑