*

editable PostScript

A file of PostScript commands that can be edited by a word processor or other program. This allows PostScript documents to be changed without requiring the use of the application that originally created it.

editable PostScript
Một file các lệnh PostScript vốn có thể được hiệu chỉnh bởi một bộ xử lý từ hoặc chương trình khác. Điều này cho phép các tài liệu PostScript được thay đổi mà không đòi hỏi việc dùng trình ứng dụng vốn tạo ra nó đầu tiên.


Published:

PAGE TOP ↑