*

EDO RAM(Extended Data Out RAM)

A type of dynamic RAM chip that improves the performance of fast page mode memory by about 10%. As a subset of fast page mode, it can be substituted for ler is designed for the faster EDO chips.

EDO RAM(Extended Data Out RAM)
Một loại chip RAM động vốn cải tiến hoạt động của bộ nhớ chế độ trang nhanh khoảng 10%. Là một tập hợp con của chế độ trang nhanh, nó có thể đươc thay thế cho các chế độ trang nhanh nếu bộ điều khiển bộ nhớ đươc thiết kế cho các chip EDO nhanh hơn.


Published:

PAGE TOP ↑