*

EDP(Electronic Data Processing)

The first name used for the computer field.

Xử lý dữ liệu điện tử.
Tên đầu tiên được dùng cho trường máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑