*

EDRAM(Enhanced DRAM)

A high speed DRAM chip developed by Ramtron International Corporation, Colorado Springs.CO. It allows overlap of a read at the trailing end of a write operation to obtain its speed.

EDRAM(Enhanced DRAM)
chip RAM tốc độ cao dược phát triển bởi Ramtron International Corporation, Colorado Springs.CO. Nó cho phép hoạt động đọc nối tiếp liền sau hoạt động viết để duy trì tốc độ của nó.


Published:

PAGE TOP ↑