*

education

Teaching concepts and perspectives. Computer education includes computer systems and information systems. Contrast with training.

education
Các khái niệm giáo dục máy tính bao gồm các hệ thống máy tính và các hệ thống tin. Trái với training.


Published:

PAGE TOP ↑