*

EEPROM(Electrically Erasable Programmable)

A memory chip that holds its content without power. It can be erased, either within the computer or externally. It usually requires more voltage for erasure than the common +5 volts used in logic circuits. It functions like nonvolatile RAM, but writting to EEPROM is slower than writing to RAM.

EEPROM(Electrically Erasable Programmable)
Một chip bộ nhớ vốn chứa nội dung của nó mà không có điện. Nó có thể bị loại bỏ trong máy tính hoặc bên ngoài, và thường đòi hỏi nhiều điện áp để loại bỏ hơn là các mạch logic. Nó hoạt động giống như RAM ổn định, nhưng viết sang EEPROM chậm hơn viết sang RAM.


Published:

PAGE TOP ↑