*

EFF(Electronic Froniter Foundation, Cambridge, MA, www.eff.org)

A nonprofit civil liberties organization founded in 1990 by Mitchell Kapor and John Perry Barlow. It works in the public interst protect privacy and provide free access to online information.

EFF(Electronic Froniter Foundation, Cambridge, MA, www.eff.org)
Một tổ chức phi lợi nhuận do Mitchell Kapor và John Perry Barlow thành lập vào nàm 1990. Tổ chức hoạt động vì lợi ích chung để bảo vệ quyền riêng tư và cung cấp sự truy cập miễn phi sang thông tin trực tuyến.


Published:

PAGE TOP ↑