*

EIA(Electronic Industries Association, Washington, DC, www.eia.org)

A membership founded in 1924 as the Radio Manufacturing Association. It sets standards for consumer products and electronic components. In 1988, it spun off its Information & Telecommunications Technology Group into a separate organization called the TIA.

EIA(Electronic Industries Association, Washington, DC, www.eia.org)
Một tổ chức thành viên được thành lập năm 1924 như Radio Manufacturing Asociation, nó xác lập các tiêu chuẩn về các sản phẩm và các thành phần điện tử cho người tiêu dùng. Trong năm 1988. Nó tách Information & telecommunications Technology Group của nó thành một tổ chức riêng biệt được gọi là TIA.


Published:

PAGE TOP ↑