*

Eiffel

An object oriented programming language developed by Bertrand Mayer, Interactive Software Engineering Inc., Goleta, CA. It runs on DOS, OS/2 and most UNIX platforms. The Eiffel compiler generates C code, which can be modified and recompiled with C computer.

Eiffel
Một ngôn ngữ lập trình định hướng đối tượng được phát triển bởi Bertrand Meyer, Interactive Software Engineering Inc, Goleta, CA. Nó chạy trên DOS, OS/2 và phần lớn các nền UNIX. Trình biên soạn Efel tạo mã C, nó có thể được chỉnh sửa và biên soạn lại bằng một trình biên soạn C.


Published:

PAGE TOP ↑