*

EIS(Executive Infomation System)

An information system that consolidates and summarizes ongoing transactions within the organization. It should provide management with all the information it requires at all times from internal as well as external sources. See DSS.

EIS(Executive Infomation System)
Một hệ thống thông tin vốn củng cố và tổng kết các giao dịch trong tổ chức. Nó cung cấp tính năng quản lý với tất cả thông tin mà nó yêu cầu ở mọi thời điểm từ các nguồn bên trong cũng như bên ngoai. Xem DSS.


Published:

PAGE TOP ↑