*

electricity

The flow of electrons in a circuit. The speed of electricity is the speed of light (approx. 186,000 miles per second). In a wire, it is slowed due to the resistance in the material . Its pressure, or force, is measured in amperes. The amount of work it produces is measured in watts (amps X volts).

Điện
Sự truyền của các electron trong một mạch. Tốc độ của ánh sáng (xấp xỉ 186.000 dặm trên giây). Trong giây điện, tốc độ được làm chậm lại bởi điện trở trong chất liệu. Lực của nó được đo bằng amperes. Công suất mà nó tạo ra được tính bằng watt (amp x volt).


Published:

PAGE TOP ↑