*

electrocutaneous feedback

A primitive method or providing tactile feedback in virtual reality systems by administering a low voltage shock to the user’s skin. The user feels a mild buzz. Varying the voltage and frequency of the current produces variations in the buzz that the user can learn to discriminate. See virtual reality.

electrocutaneous feedback da
Một phương pháp cũ dùng để tạo nên sự phản hồi lên xúc giác trong những hệ thông thực tế ảo bằng cách gây giật với điện thế thấp lên da của người sử dụng. Người sử dụng sẽ cảm thấy một cú chạm nhẹ. Bằng cách thay đổi điện áp và tần số của dòng điện, sẽ tạo ta được những mức độ va chạm khác nhau mà người dụng có thể cảm nhận để phân biệt. Xem virtual reality.


Published:

PAGE TOP ↑