*

electromagnetic spectrum

The range of electromagnetic radiation in our known universe, which includes radio waves with large wavelengths to cosmic rays with small wavelengths.

electromagnetic spectrum
Dãy bức xạ điện từ trong vũ trụ, nó bao gồm các sóng vô tuyến với các bước sóng lón cho đến các tia bức xạ với các bước sóng nhỏ.


Published:

PAGE TOP ↑