*

electromechanical

The use of electricity to run moving parts. Disk drives, printers and motors are examples. Electromechanical systems must be designe for the eventual deterioration of moving parts.

electromechanical
Việc sử dụng điện đế chạy các phần động. Các ổ đĩa, các máy in và các motor là các ví dụ. Các hệ thống điện cơ phải được thiết kế sử dụng cho phần bị hỏng của các phần động.


Published:

PAGE TOP ↑