*

electron beam

A stream of electrons, or electricity, that is directed towards a receiving object.

electron beam
Một dòng các electron, hoặc điện vốn được điều khiển về phía một đối tượng nhận.


Published:

PAGE TOP ↑