*

electron

An elementary particle that circles the nucleus of an atom. Electrons are considered to be negatively charged.

electron
Một loại hạt cơ bản vốn quay quanh hạt nhân của một nguyên tử. Các electron được xem là điện tích âm.


Published:

PAGE TOP ↑