*

electronic wallet

The electronic equivalent of a checkbook or credit card for making online purchases. It may be software only or a combination of software and smart card.

electronic wallet
Thiết bị điện tử tương dương với một số ngân phiếu hoặc thẻ tín dụng để thực hiện việc mua bán trực tuyến. Nó có thể chỉ là phần mềm hoặc sự kết hợp giữa phần mềm và thể thông trinh.


Published:

PAGE TOP ↑