*

electronic

The use of electricity in intelligence bearing devices, such as radios, TVs, instruments, computers and telecommunications. Electricity used as raw power for heat, light and motors is considered electrical, not electronic. Although coined earlier, “Electronics” magazine (1930) popularized the term. The magazine subheading read “Electron Tubes Their Radio, Audio, Visio and Industrial Applications”. The term was derived from the electron (vacuum) tube.

Điện tử
Việc sử dụng điện trong các thiết bị tải tin tức, chẳng hạn các radio, các tivi, các nhạc cụ, máy tính và viền thông. Điện được sử dụng là năng lượng thô cho nhiệt, ánh sánh và các động cơ được xem là điện, không phải điện tử. Mặc dù được tạo ra trước đây, đây, tạp chí “Electronics” (1930) đã phổ biến thuật ngữ này chỉ có tiêu đề phụ là “Electron Tubes-Their Radio, Audio. Visio and Industrial Applications”. Thuật ngữ bắt nguồn từ ống điện tử (chân không).


Published:

PAGE TOP ↑