*

electrophotographic

The printing technique used in copy machines, laser and LED printers. It uses electrostatic charges, light and dry ink (toner). A selenium coated, photoconductive drum is positively of the image is beamed onto the drum, cancell ing the charge and leaving a positively charged replica of the original image. A negatively charged toner is attracted to the positive image on the drum. The toner is then attracted to the paper, which is also positively charged. The final stage is fusing, which uses heat and pressure, pressure alone or light to cause the toner to permanently adhere to the paper.

electrophotographic
Kỹ thuật in được dùng trong các máy in LED. Nó dùng tích điện, ánh sáng và mực khô (thuốc hiện màu). Một ống quang dẫn selin được chiếu vào mặt trống, loại bỏ sự tích điện và để lại một bản sao tích điện dương của ảnh gốc. Một thuốc hiện màu điện tích âm được hút vào dương bản trên trống. Sau đó thuốc hiện màu được hút vào giấy, nó cũng được tích điện âm. Giai đoạn sau cùng là sự nung chảy, nó dùng nhiệt và áp suất, chỉ một mình áp suất hoặc ánh sáng để làm cho thuốc hiện màu bám chặt vĩnh viễn vào giấy.


Published:

PAGE TOP ↑