*

electrosensitive printer

A dot matrix printer that burns away dots on the outer silver coating of a special black paper.

electrosensitive printer
Một máy in ma trận điểm vốn dập các chấm trên vòng ngoài của lớp phủ bạc của một loại giấy đên đặc biệt.


Published:

PAGE TOP ↑