*

electrostatic plotter, electrostatic printer

A plotter that uses an electrostatic method of printing. Liquid toner models use a positively charged toner that si attracted to paper which is negatively charged by passing by a line of electrodes (tiny wires or nibs). Models print in in black and white or color, and some handle paper up to six feet wide. Newer units are really large format laser printers and focus light onto a charged drum using lasers or LEDs.

electrostatic plotter, electrostatic printer
Một máy vẽ vốn dùng một phương lỏng dùng một loại thuốc hiện màu được tích điện dương vốn được hút vào giấy có tích điện âm bằng việc truyền bởi một dòng điện cực (các đầu bút hoặc các dây nhỏ). Các mẫu in màu đen và trắng hoặc màu, và một số xử lý giấy rộng đến 6 feet. Các đơn vị mới hơn là các máy in laser dạng lớn và hội tụ ánh sáng vào một cái trống tích điện sủ dụng các máy in laser và LED.


Published:

PAGE TOP ↑