*

elegant program

A program that is simple in design, uses the least amount of memory and runs fast.

elegant program
Một chương trình vốn được thiết kế đơn giản, sử dụng lượng bộ nhở tối thiểu và chạy nhanh.


Published:

PAGE TOP ↑