*

elevator seeking

A disk access technique that processes multiple requests in a priority based upon which ones are closest to the current position of the read/write head.

elevator seeking
Một kỹ thuật truy cập đĩa vốn thực hiện nhiều yêu cầu khác nhau theo chế độ ưu tiên dựa vào yêu cầu nào gần với vị trí hiện nhất của đầu đọc/ghi.


Published:

PAGE TOP ↑