*

elevator

Also called a thumb, it is a square box that slides within a scroll bar. The elevator is dragged up and down to position the text or image on screen.

elevator
Cón được gọi là một thumb, nó là một hộp vuông vốn trượt trong một thanh cuốn. Elevator được kéo lên và xuống vị trí của text hoặc hình ảnh trên màn hình.


Published:

PAGE TOP ↑