*

em dash

A continuous dash equal in width to one em, the width of the capital letter M in a given typeface. Em dashes often are used to introduce parenthetical remarks. The following sentence contains em dashes: the butler or someone who knows what the butler knows must have done it. See en dash.

em dash
Vết in liên tục có độ rộng bằng một em; đó là độ rộng của chữ M hoa ứng với kiểu chữ đang dùng, thường được dùng để biểu diễn các dấu vạch chen giữa vâu. Trong câu sau đây có chứa nét em: Người quản gia hoặc một người nào đó rành công việc quản gia phải làm công việc này. Xem en dash.


Published:

PAGE TOP ↑