*

EMA

(1)(Enterprise Management Architecture) Digital’s strategic plan for integrating network, system and application management. It provides the operating environment for managing a multivendor network.

(2)(Electronic Messaging Association, Arlington, VA, www.ema.org) A membership organization founded in 1983 devoted to promoting e-mail voice mail, fax, EDI and other messaging technologies.

EMA
(1)(Enterprise Management Architecture) Kiến trúc quản lý công ty. Chiến lược của Digital để hợp nhất mạng, quản lý hệ thống và trình ứng dụng. Nó cung cấp môi trường điều hành để quản lý một mạng nhiều nhà cung cấp.

(2)(Electronic Messaging Association, Arlington, VA, www.ema.org) Một tổ chức thành viên được thành lập năm 1983 chuyên quảng cáo email, hộp thư thoại, fax, EDI và các kỹ thuật truyền tin khác.


Published:

PAGE TOP ↑