*

EMACS(Editor MACro-S)

A UNIX text editor developed at MIT that is used for writing programs. It provides a wide variety of editing features including multiple windows.

EMACS(Editor MACro-S)
Một bộ chỉnh sửa text UNIX được phát triển ở MIT vốn được dùng để viết các chương trình. Nó cung cấp nhiều tính năng chỉnh sửa khác nhau bao gồm nhiều cửa sổ khác nhau.


Published:

PAGE TOP ↑