*

embedded controller

Controller circuitry built into a device or on the main system board in contrast with a removable card or module.

embedded controller
Mạch điện bộ điều khiển được cài sẵn vào một thiết bị hoặc trên bản mạch hệ thống chính trái với card hoặc module có thể tháo rời.


Published:

PAGE TOP ↑