*

embedded formatting command

A text formatting command placed directly in the text to be formatted. The command does not affect the appearance of the text on screen. Considered by many to be an undesirable formatting technique in word processing programs, embedded commands cannot be seen until the document is previewed on screen or printed. Studies in work environments show that using word processors with embedded commands than using typewriters. Synonymous with off screen formatting. See hidden codes, on screen formatting, and what-you-see-is-what-you-get (WYSIWYG).

lệnh tạo dạng được nhúng
Một lệnh tạo khuôn thức văn bản được đặt trực tiếp trong văn bản sẽ được định dạng. Trong một số chương trình, lệnh này sẽ không ảnh hưởng đến dáng vẻ của văn bản trên màn hình, điều đó làm cho việc sử dụng chương trình khó khăn hơn. Trong một số chương trình khác, như WordPerfect chẳng hạn, thì chỉ có vài ba lệnh nhúng xếp chữ toàn bộ hoặc thay đổi phong chữ là không làm thay đổi sự hiển thị màn hình. Các trình ứng dụng Windows và các phiên bản mới của các chương trình xử lý từ thông dụng của DOS có một cách hiển thị màn hình, trong đó việc định khuôn dạng được thể hiện ngay lập tức. Đồng nghĩa với off screen formatting. Xem hidden codes, on screen formatting, và what-you-see-is-what-you-get (WYSIWYG).


Published:

PAGE TOP ↑