*

embedded object

In object linking and embedding (OLE), a document or a portion of a document created with one application that has been wholly inserted into a destination document created by another application.

đối tượng được nhúng
Trong liên kết và nhúng đối tượng (OLE), đây là một đối tượng được tạo ra bằng một trình ứng dụng, và đã dược chén (hoặc nhúng) toàn bộ vào trong một tài liệu đích do một trình ứng dụng khác tạo nên.


Published:

PAGE TOP ↑