*

embedded SQL

SQL statements written into a high level language source program, such as C or Pascal. In a separate compiling phase, the SQL may be optimized and converted into special function calls. Contrast with dynamic SQL.

embedded SQL
Các lệnh SQL được viết thành một chương trình nguồn ngôn ngữ cấp cao, chẳng hạn C hoặc Pascal. Trong một giai đoạn biên soạn riêng biết, SQL có thê được tốc ưu hóa và được chuyển đổi thành các lệnh gọi hàm đặc biệt. Trái với dynamic SQL.


Published:

PAGE TOP ↑