*

EMI(Electro-Magnetic Interference)

Electromagnetic waves that emanate from an electrical device. It often refers to both low frequency waves from electromechanical devices and high frequency waves (RFI) from chíp and other electronic devices. Allowable limits are governed by the FCC.

EMI(Electro-Magnetic Interference)
Các sóng điện từ vốn phát ra từ một thiết bị điện. Nó thường ám chỉ đến cả các sóng tần số cao (RFI) từ các chip và các thiết bị điện tử khác. Các giới han có thể được phép được chi phối bởi FCC.


Published:

PAGE TOP ↑