*

emitter

The supply of current in a bipolar transistor. Same as source in a MOS transistor.

emitter
Việc cung cấp dòng điện trong một transistor lường cực. Tương tự như nguồn trong một transistor MOS.


Published:

PAGE TOP ↑