*

EMM386

An expanded memory manager that accompanies DOS 5 and Windows 3.x. It converts extended memory into EMS memory and allows drivers and TSRs to be stored in the upper memory area (UMA) between 640K and 1M.

EMM386
Một công cụ quản lý bộ nhớ mở rộng vốn kèm theo DOS 5 và Windows 3.x. Nó chuyển đổi bộ nhớ được mở rộng thành bộ nhớ cho phép các trình điều khiển và các TSR được lưu trữ trong bộ nhớ trên cùng (UMA) giữa 640K và 1M.


Published:

PAGE TOP ↑