*

EMM(Expanded Memory Manager)

Software that manages expanded memory (EMS). In XTs and ATs, expanded memory boards must also be used. In 386s and up, the EMM converts extended memory into EMS.

EMM(Expanded Memory Manager)
Phần mềm vốn quản lý bộ nhớ được mở rộng (EMS). Trong các XT và các AT, các bản mạch bộ nhớ mở rộng cũng phải được sử dụng. Trong các máy 386 và các phiên bản mới hơn, EMM chuyển đổi bộ nhớ được mở rộng thành EMS.


Published:

PAGE TOP ↑